Joint Press Statement: EU Awards A Grant to SUHAKAM / Kenyataan Media Bersama: Penganugerahan Geran oleh EU kepada SUHAKAM

EU AWARDS A GRANT TO SUHAKAM TO SUPPORT THE WIDENING OF DEMOCRATIC SPACE, STRENGTHENING THE RULE OF LAW, AND PROMOTING RESPECT FOR AND PROTECTING HUMAN RIGHTS IN MALAYSIA

8 December, Kuala Lumpur – The European Union (EU) Delegation in Malaysia and the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) signed a contract to implement a 3-year project under the ‘Widening Democratic Space, Strengthening The Rule Of Law, And Promoting Respect For And Protecting Human Rights In Malaysia’ call.

The signatories were Ambassador His Excellency Michalis Rokas and. YBhg. Professor Dato’ Dr. Rahmat Mohamad, Chairman of SUHAKAM. The project is scheduled to kick off on 1 January 2023 with an estimated grant of Euro 500,000.00 (MYR 2.31 million) and will be carried out at various locations throughout Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak.

SUHAKAM’s project on ‘Advancing Human Rights in Malaysia Via Strategic Approaches in Education and Awareness Raising’, has the overall objective to inculcate an environment where human rights principles are understood, accepted, respected, and protected.

The project’s three main purpose are the conduct of relevant researches to advance human rights, awareness raising and community promotion on human rights principles, and capacity-building of human rights proponents, targeting a diverse range of beneficiaries including government agencies, legal practitioners, civil society organizations, grass root communities, and SUHAKAM’s workforce.

This is the third time SUHAKAM and the EU are embarking on a joint initiative and both sides look forward to the collaboration, towards achieving common goals in the democratic and human rights space for the country.  

-ENDS-

For media inquiry:

Norashikin Hamzah, Principal Assistant Secretary, Media and Promotion Division SUHAKAM

shikin@suhakam.org.my / 03-2612 5687 / 0196215336

————————-

PENGANUGERAHAN GERAN OLEH KESATUAN EROPAH KEPADA SUHAKAM BAGI MENYOKONG MELUASKAN RUANG DEMOKRASI, MENGUKUHKAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG, MEMUPUK RASA HORMAT DAN MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI MALAYSIA

8 Disember, Kuala Lumpur – Delegasi Kesatuan Eropah (EU) ke Malaysia dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) telah menandatangani kontrak untuk melaksanakan projek 3 tahun di bawah seruan untuk ‘Meluaskan Ruang Demokrasi, Mengukuhkan Kedaulatan Undang-Undang, Memupuk Rasa Hormat dan Melindungi Hak Asasi Manusia di Malaysia’.

Kontrak tersebut telah ditandatangani oleh Tuan Yang Terutama Michalis Rokas, Duta Kesatuan Eropah ke Malaysia dan YBhg. Profesor Dato’ Dr Rahmat Mohamad, Pengerusi SUHAKAM. Projek itu dijadualkan bermula pada 1 Januari 2023 dengan anggaran geran sebanyak 500,000.00 Euro (MYR 2.31 juta) dan akan dilaksanakan di pelbagai lokasi di seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

Projek SUHAKAM mengenai ‘Memajukan Hak Asasi Manusia di Malaysia Melalui Pendekatan Strategik dalam Pendidikan dan Peningkatan Kesedaran’, mempunyai objektif keseluruhan untuk menerapkan satu persekitaran di mana prinsip hak asasi manusia dapat difahami, diterima, dihormati dan dilindungi.

Tiga tujuan utama projek ini ialah untuk menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan memajukan hak asasi manusia, meningkatkan kesedaran dan mempromosikan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan pembangunan kapasiti pendukung hak asasi manusia yang menyasarkan pelbagai penerima manfaat termasuk agensi kerajaan, pengamal undang-undang,organisasi masyarakat sivil , komuniti akar umbi, dan tenaga kerja SUHAKAM.

Inisiatif bersama ini merupakan kerjasama ketiga antara SUHAKAM dan Kesatuan Eropah, dan kedua-dua pihak mempunyai harapan agar kerjasama ini dapat menuju ke arah pencapaian matlamat yang sama dalam ruang demokrasi dan hak asasi manusia untuk negara.

-TAMAT-

Pertanyaan media:

Norashikin Hamzah, Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Media dan Promosi SUHAKAM

shikin@suhakam.org.my / 03-2612 5687 / 0196215336

Tags: No tags

Comments are closed.